Szkolenia BHP, Minimum sanitarne, Inne obszary szkoleń

Kurs trwa 16 godziny lekcyjne

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami w tym również innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 50,00 PLN

Kurs trwa 64 godziny lekcyjne (w tym 6 godzin ćwiczeń)

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dedykowane zatrudniającym do 10 pracowników we wszystkich branżach produkcyjno-usługowych oraz do 20 pracowników w handlu detalicznym, hurtowym, hotelach, gastronomii, warsztatach samochodowych, jak też firmach wykonujących usługi naprawy przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz administracji publicznej.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 500,00 PLN

Kurs trwa 65 godziny lekcyjne (w tym 6 godzin ćwiczeń). Kurs jest dedykowany dla: wszystkich zainteresowanych kształceniem na kursach i instruktażach BHP. Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu! Prawidłowo napisane zadanie typu esej (patrz sekcja 10) dostarczone jednostce szkolącej stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 450,00 PLN